De onvoorstelbare genezing

Onvoorstelbare genezing

Ik moet 14 of 15 jaar oud zijn geweest, mijn wereld bestond uit naar school gaan, met vrienden omgaan en veel en vaak paardrijden.
Ik had geen idee van Qigong, China, Qi of martial arts. En ook had ik geen idee van paranormale gaven. Zelfs niet van mezelf. Ik zag wel wit licht rond alles wat leefde en ik zag geesten, maar ik wist niets over de werking van Qi.

Mijn wereld was vrij klein in die tijd, ik groeide op in een kleine stad aan zee in Nederland. Een van mijn beste vriendinnen moest naar het ziekenhuis om pinnen uit haar been te laten verwijderen. Ze was geboren met een kreupel been. De dokters hadden het been gebroken en er pinnen in gezet om het onderbeen en de enkel recht te zetten. Mijn vriendin was uiteraard erg bang voor deze ingreep, dus ik was ook in het ziekenhuis om haar op haar gemak te stellen en haar hand vast te houden.

We zaten in een wachtkamer te wachten tot de röntgenfoto’s klaar waren, zodat de pinnen er veilig uit konden worden gehaald. Een oudere vrouw stapte de kamer binnen. Ze moet een jaar of 65 zijn geweest, maar toch zag ze er heel vitaal en werelds uit. Ik mocht haar meteen en daarom besteedde ik aandacht aan haar verhaal. Ze praatte met de dokters en vroeg hen om een röntgenfoto van haar armen. Ze wilde er zeker van zijn dat de botten in haar armen in orde waren.

Wat een vreemd verzoek, dacht ik. Ogenschijnlijk was er niets mis met haar en haar armen bewegen perfect. Toen vertelde ze de dokters een verbazingwekkend verhaal. Na meer dan 30 jaar is haar verhaal nog steeds in mijn geheugen verankerd als een van de belangrijkste gebeurtenissen in mijn leven.

De vrouw vertelde de dokters dat ze door China had gereisd, voornamelijk door de natuur, voor, zoals het mij voorkwam, een erg lange periode. Op een bepaald moment had ze een heel vervelend ongeluk gehad, wat ik me niet meer herinner, sorry daarvoor. Ze had haar beide onderarmen gebroken. Dit was absoluut afschuwelijk. Net zo afschuwelijk als de pinnen die uit het been van mijn vriendin staken, wachtend om verwijderd te worden.

De dokters luisterden rustig naar haar verhaal. Ik zag het ongeloof in hun gezichten, want deze vrouw toonde twee gezonde en sterke armen, ze kon onmogelijk haar armen gebroken hebben de afgelopen twee maanden. De tijd die was verstreken sinds het ongeluk was gebeurd.

Ze vervolgde haar verhaal, de twee mannen, haar gidsen brachten haar naar een grot in een nabijgelegen gebied. Ze droegen haar omdat ze zoveel pijn had. In de grot woonde een oude Chinese man die haar kon helpen. Het was een zeer gevaarlijke situatie voor haar, niet alleen omdat er geen ziekenhuizen in de buurt waren, maar ook omdat zij niet meer in staat was zelf te reizen. Hoe zou ze ooit terug naar Nederland kunnen komen? Ze was trouwens een Nederlandse vrouw.

Dus werd ze naar de oude Chinese man in de grot gebracht. De man legde grote groene bladeren op haar armen om ze te verfrissen en de pijn te verlichten. Daarna richtte hij zijn aandacht heel intens op haar beide armen, terwijl hij vreemde woorden mompelde. Na deze schijnbaar onbeduidende handelingen zei de man haar dat ze haar armen moest bewegen. Natuurlijk was zij terughoudend, maar tegelijk voelde ze geen pijn meer.

Ze kon haar beide armen bewegen zonder pijn! Ze tilde de groene bladeren op en zag dat de breuken genezen waren. Haar armen waren helemaal gezond en er was geen enkel teken van breuken, die eerst heel zichtbaar waren.

Het was een wonderlijk verhaal over een verbazingwekkende genezing. De oude mompelende man in de grot had haar beide armen in enkele minuten genezen. De vrouw kon zonder problemen haar reis voortzetten.

Zo’n vreemd verhaal! Zoiets had ik nog nooit gehoord, en de dokters in de wachtkamer ook niet. Ik had zelf als kind twee keer mijn arm gebroken, en ik herinner me hoeveel tijd het kostte om te genezen. Ik kon me goed voorstellen hoe het voor de vrouw moet zijn geweest.

De situatie was zo vreemd, in de ziekenhuiskamer te zijn met mijn vriendin die haar been in pinnen had, wat er nogal barbaars uitzag. De oudere vrouw die haar verhaal deed en de dokters die niet wisten wat ze ervan moesten denken. Op sommige momenten in het leven komt er nieuwe en vreemde informatie in je systeem, dit was er een voor mij.

Uiteindelijk namen de artsen röntgenfoto’s van beide armen van de vrouw. Er waren duidelijk kleine littekens op de botten te zien die erop wezen dat er breuken waren geweest. Het vreemde was dat de botten perfect waren genezen. Bij de westerse manier van botbreuken genezen, groeien ze doorgaans niet perfect aan elkaar.

Ik heb de vrouw nooit meer gezien, ik weet zelfs haar naam niet meer. Hoe groot is de kans om iemand te ontmoeten die zo’n verbazingwekkende vorm van genezing heeft ervaren? Vanaf die dag was mijn geest verruimd. Het was mogelijk om gebroken botten op een snelle en pijnloze manier te genezen. Hoe verbazingwekkend! De vrouw was oprecht, dat kon ik in haar ogen zien, ze had geen verborgen agenda, ze probeerde niemand te overtuigen. Ze was gewoon verbaasd over wat er met haar gebeurd was en ze wilde een soort bewijs voor zichzelf hebben.

Nu vele jaren later, als Qigong-leraar, krijg ik veel vragen over de helende effecten van Qigong, de vorm die ik beoefen. En natuurlijk ontmoet ik kritiek, hoe is het mogelijk dat men zichzelf kan genezen van ernstige ziekten?

Hoe komt het dat ik hier zo’n sterk vertrouwen in heb? Nou, ik heb je net het verhaal verteld. Deze vrouw had een Qigong-meester ontmoet in de grot, hij zond Qi naar haar uit en de botten herstelden zich naar een gezonde staat. Heel simpel.

De Qigong-meester heeft zo lang en met zoveel doorzettingsvermogen getraind dat hij zijn vermogens had vergroot om materie aan te passen en informatie naar een persoon te sturen om het genezingsproces te versnellen. Door de informatie in haar cellen te veranderen was hij in staat om ze te laten genezen. En daarom ben ik ervan overtuigd dat Qigong, ongelooflijke dingen voor je kan doen.

En voor mijn vriendin werd haar been een beetje beter. Als ze was opgegroeid in de nabijheid van een Qigong-meester had ze waarschijnlijk veel geoefend en haar kreupele been genezen door enkel Qi te gebruiken.

The most amazing healing

Amazing healing

I must have been 14 or 15 years old, my world was about going to school, hanging with friends and lots and lots of horse-back riding.
I had no clue about Qigong, China, Qi or martial arts. Even so I had no clue about paranormal abilities. Not even my own. Although I did see white light around everything living and I saw ghosts, but I knew nothing about the works of Qi.

My world was pretty small at that time growing up in a small city near the sea in Holland. One of my best friends had to go to the hospital to have pins removed from her leg. She was born with a crippled leg. The doctors had broken the leg and put pins in it, to straighten the lower leg and ankle. My friend was of course very scared for this procedure, so I was there with her in the hospital to keep her comfort and hold her hand.

We were waiting in a waiting room for the X-rays to be ready so the pins could safely be taken out. An older woman stepped into the room. She must have been 65 or so, but even so she looked very vital and worldly. I liked her instantly and that is why I payed attention to her story. She was talking to the doctors asking them for an X-ray of her arms. She wanted to be sure the bones in her arms were okay.

What a strange request, I thought. Apparently there is nothing wrong with her and her arms move perfectly. And then she told the doctors the most amazing story. Still after more than 30 years her story is anchored in my memory as one of the most significant events in my life.

The woman told the doctors she had been travelling throuhg China, mostly through nature, for as it seemed to me, for a long period of time. At a acertain time she had a really nasty accident, which I do not recall, sorry for that. She had broken both her underarms. This was absolutely horrifying. Just as horrifying as the pins sticking out of my friend legs, waiting to be removed.

The doctors listened quietly to her story. I saw the disbelief in their faces because this woman was showing two healthy and strong arms, she could not have possibly have broken her arms in the past two months.

She continued her story, the two men, her guides brought her to a cave in a nearby area. They carried her because she was in so much pain. In the cave lived an old Chinese man who could help her. It was a really dangerous situation for her, not only because there were not any hospitals nearby but she was not able to travel by herself anymore. How would she ever get back to the Netherlands? She was a Dutch woman by the way.

So she was brought to the old Chinese man in the cave. The man put big green leaves on her arm for refreshment and relieving the pain. Then he focused intensely on her arm, mumbling some strange words. After these seemingly insignificant practices the man told her to move her arms. Of course she was reluctant, but she could feel no pain anymore.

She could move both her arms without pain! She lifted the green leaves and she saw the fractures were healed. Her arms were completely healthy and there was no apparent sign of being broken, which was at first very visible.

It was an amazing story about an amazing healing. The old mumbling man in the cave had healed both her arms in minutes. The woman was able to continue her travels without any problems.

Such a strange story! I had never heard something like that, and neither did the doctors in the waiting room. I, myself, had broken my arm twice when I was a child, and I remember how much time it took to heal. I could clearly envisage how it must have been for the woman.

The situation was so strange, being in the hospital room with my friend who had her leg in pins, which looked pretty barbaric. The older woman telling her story and the doctors who did not know what to think of it. At some points in life new and strange information enters your system, this was definitely one of those moments for me.

Eventually the doctors took X-rays of both arms of the woman. Clearly there were visible tiny scars on the bones indicating there had been fractures. The strange thing was, the bones had healed perfectly. Normally in western medicine broken bones do not usually grow together perfectly.

I never saw the woman again, I do not even know her name. How big are the odds to meet someone who has experienced such an amazing form of healing? From that day on, my mind had expanded. It was possible to heal broken bones in a fast and painless way. How amazing! The woman was truly sincere I could see it in her eyes, she did not have any hidden agenda, she was not trying to convince anyone. She simply was astonished what had happened to her and she wanted to have some sort of proof for herself.

Now many years later, as a Qigong teacher, I get a lot of questions about the healing effects of Qigong, the form I practice. And of course I meet critique, how is it possible that one can heal oneself from serious diseases?

How come I so strongly believe this? Well I just told you the experience of this woman who had met a Qigong-master in the cave. He emitted Qi to her and the bones reset themselves to a healthy state. Very simple.

The Qigong master had trained so long and with such persistence he had increased his abilities to adjust matter and send information to a person to speed up the healing proces. By changing the information in her cells he was able to make the bones heal. And that is why I’m convinced Qigong, can do incredible things for you.

It did so for me, which I will share in other stories. And for my friend, her leg got a bit better. If she would have grown up in the proximity of a Qigong master she probably had practiced a lot and healed her crippled leg just by using Qi.

A precious gift for yourself

Gift to yourself

Qigong is a gift you give to yourself, every day.
A loving and caring moment for your body, mind and soul.

The gentle, quiet movements of Qigong make your body supple and strong.
Practice every day, short or long, intensive or slow.
Qigong has many different exercises.
You will find which exercise best suits you.

Your muscles, your tendons, your bones receive a gift from the flow of Qi.
Qi makes muscles, tendons and bones stronger, more flexible and therefore healthier.
The Qi flows more freely through your whole body.
Blockages disappear, you feel the flow again in yourself.
Almost like when you were a child.

Emotional blockages, old pains get the incentive to disappear.
They are gently stimulated, day after day, until the day when the blockage is completely released and dissolves.
Day after day you become calmer in your head, more relaxed in your body.

Qigong makes your day easier, as if the Qi that flows in you also flows around you.
Every day you allow the Qi to flow, in you, but also in your contact with the people around you.
Interactions go smoother, friendlier.
You are calmer, softer.

You are less bothered by your own blockages and pain, which makes you softer to those around you.
Events just happen, more freely, more balanced.

Practice Qigong daily, and you will deal more easily with life’s changes.
Deal more easily with the moments when life gives you a chance to learn and grow again.

Learn to relax

Learning to relax

“Relax, relax the body.”
I regularly hear myself saying this in Qigong class.
Every person who comes to a Qigong class troubled by a tense and stressful body wants nothing more.
To feel relaxation.

When I myself, in the last century, started doing Qigong, my body didn’t know what relaxing was about.
I had to learn, learn what a relaxed body feels like.
I had to learn what I had to do to achieve this.
Rather, what I had to stop doing in order to create tension.

How to do it?
How do you relax a body that actually doesn’t know how to do that yet.
How do you know if you have achieved it?

My dog Lotus could explain this to me perfectly at the time, a wise animal.
To relax is to make yourself very heavy.
When Lotus didn’t want to go somewhere, she would put herself on the ground and make her whole body heavy.
Then I tried to lift her up, which did not succeed without difficulty and so she could mostly stay where she wanted to stay.

Lotus was a fairly small dog of less than 10 kilos, in a relaxed state she felt as heavy as 20 kilos.
So this is how you do it.
You let go of all your muscles and you let gravity do its work.

The energy of mother earth, or rather the attraction of mother earth brings you closer to her.
She helps you with grounding.
Our earth is the most stable attachment figure there is, she is always there, she carries you.

For some reason we are quick to move towards the sky, like to live in our heads.
Heaven is also a stable factor, but it usually feels less solid in your body to connect with it.

You don’t feel grounded at all.
The body sends signals to the brain that you are holding yourself up against gravity.
And often we don’t even know why.

Often we can’t remember what it feels like to not be doing this.
And then we start looking for methods to get the discomfort, the tension, out of our bodies.

In practicing Qigong, you learn how to release the tension.
You learn how to make your body feel wonderfully much heavier and more grounded.
You learn to let go of the thoughts and emotions that cause you to focus too much toward the sky, and let you live in your head.

Distribute your energy wisely, make yourself heavy, let the energy of mother earth help you to release your muscles and tension in your body.

Enjoy!

Leren ontspannen

Leren ontspannen

“Ontspan, ontspan het lichaam.”
Regelmatig hoor ik mezelf dit zeggen in de Qigong-les.
Ieder die geplaagd door een gespannen en stressvol lijf naar een Qigong-les komt wil niets liever.
Ontspanning voelen.

Ontspan.
Het woord zelf klinkt niet uitnodigend, het herinnert je aan spanning.
“Relax the body”, de Engelse versie klinkt net iets fijner.
Toen ik zelf, in de vorige eeuw, begon met Qigong wist mijn lichaam niet waar dit over ging.

Ik moest het leren, leren hoe een ontspannen lichaam voelt.
Leren wat ik zelf moest doen om dit voor elkaar te krijgen.
Liever gezegd wat ik vooral niet meer moest doen om de spanning op te wekken.

Hoe dan?
Hoe ontspan je een lichaam dat eigenlijk nog niet weet hoe dat moet.
Hoe weet je of je het bereikt hebt?

Mijn hondje Lotus kon dit destijds perfect aan mijn uitleggen, een wijs beestje.
Ontspannen is jezelf heel zwaar maken.
Wanneer Lotus ergens niet naartoe wilde, legde ze zichzelf op de grond en maakte haar hele lichaam zwaar.
Dan probeerde ik haar op te tillen, wat met moeite lukte en zo kon ze blijven waar ze zelf graag wilde blijven.

Lotus was een vrij klein hondje van nog geen 10 kilo, in ontspannen toestand voelde ze zo zwaar als 20 kilo.
Zo doe je dat dus.
Je laat al je spieren los en je laat de zwaartekracht haar werk doen.

De energie van moeder aarde, of beter de aantrekkingskracht van moeder aarde brengt je dichter bij haar.
Ze helpt je met aarden.
Onze aarde is de meest stabiele hechtings-figuur die er is, ze is er altijd, ze draagt je.

Om een of andere reden gaan we snel richting de hemel, leven graag in ons hoofd.
De hemel is ook een stabiele factor, maar het voelt doorgaans minder stevig in je lichaam om je ermee te verbinden.

Laten we eens nader kijken naar spanning :
Spanning betekent, in deze context, dat je in je lichaam teveel spieren aanspant.
Spieren die je aanspant omdat je ergens aan denkt of iets onprettigs voelt.
Dit kunnen we voor best een lange tijd volhouden, jaren met gemak.
Met als gevolg : je voelt stress en ongemak.

Je voelt je helemaal niet geaard.
Het lichaam geeft signalen aan de hersenen af dat je jezelf tegen de zwaartekracht omhoog aan het houden bent.
En vaak weten we niet eens meer waarom.

Vaak kunnen we niet meer herinneren hoe het voelt om dit niet te doen.
En dan gaan we op zoek naar methodes om het ongemak, de spanning, uit ons lichaam te krijgen.

Bij het oefenen van Qigong leer je de spanning los te laten.
Je leert hoe je je lichaam heerlijk veel zwaarder en meer geaard kunt laten aanvoelen.
Je leert de gedachtes en emoties los te laten die ervoor zorgen dat je je teveel naar de hemel richt.

Verdeel je energie wijs, maak je zwaar, laat de energie van moeder aarde je helpen om je spieren en spanning in je lichaam los te laten.

Enjoy!

Cadeau aan jezelf

Cadeau aan jezelf

Qigong is een cadeau wat je aan jezelf geeft, iedere dag opnieuw.
Een liefdevol verwen-moment voor je lichaam, geest en ziel.

De zachte rustige bewegingen maken je lichaam soepel en sterk.
Elke dag bewegen, kort of lang, intensief of juist heel rustig. 
Qigong heeft veel verschillende oefeningen. 
Je vindt vanzelf welke oefening bij jou past. 

Je spieren, je pezen, je botten door het laten stromen van de Qi krijgen ze een cadeautje. 
Qi het maakt spieren, pezen en botten sterker, soepeler en daarmee gezonder.
De Qi stroomt door je hele lichaam. 
Blokkades verdwijnen, het stroomt weer in jezelf. 
Bijna net als toen je kind was.

Emotionele blokkades, oude pijnen krijgen de kans om te verdwijnen.
Zachtjes worden ze aangeraakt, elke dag opnieuw, tot de dag dat de blokkade helemaal vrij komt en oplost.
Elke dag opnieuw wordt je rustiger in je hoofd, meer ontspannen in je lichaam. 

Het maakt de dag makkelijker, alsof de Qi die in jou stroomt ook in de dag om je heen merkbaar is, het stroomt. 
Elke dag opnieuw laat je de Qi stromen, in jou, maar ook in je contact met de mensen om je heen. 
Contacten verlopen soepeler, vriendelijker.
Jij bent rustiger, zachter. 

Je hebt minder last van je eigen blokkades en pijn, dat maakt je zachter voor je omgeving. 
Dingen gaan gewoon, vrijer, meer in balans.

Met elke dag Qigong ga je makkelijker om met de veranderingen in het leven.
Ga je makkelijker om met de momenten dat het leven je een kans geeft om te weer een stukje te leren en te groeien.